Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi firmou DISKUS, spol. s r.o. (dále jen "Prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "Kupující").
Nedílnou součástí VOP je Reklamační řád.

Prodávající
DISKUS, spol. s r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČO: 411 95 183, DIČ: CZ41195183,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 4503.

Kupující
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, případně osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, popřípadě fyzická osoba v postavení spotřebitele.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s Kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.
Kupujícímu koupí produktu, který je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, loga apod., není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana soukromí

Kupující poskytuje Prodávajícímu informaci o obchodním jméně a sídle, resp. místu podnikání, právní subjektivitě, IČO, resp. DIČ, pokud je Kupující registrován jako plátce DPH.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou bez souhlasu Kupujícího jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávky

Objednávky je možné provést následujícími způsoby:
- prostřednictvím zákaznického portálu (www.diskus.cz, www.itreklama.cz nebo www.sportovnisluchatka.cz)
- e-mailem,
- osobně,
- telefonicky.
Kupující obdrží zboží za cenu uvedenou v ceníku v okamžiku objednání. Současně s vyskladněním zboží je vystaven dodací list a faktura, není-li dohodnuto jinak.
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením stornovacího poplatku, jehož výše činí 10 % z ceny objednaného zboží, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
V případě, že není konkrétní zboží skladem, sdělí Prodávající Kupujícímu písemně, e-mailem nebo telefonicky předpokládanou cenu a termín dodání. Cenu zboží až do okamžiku vyskladnění může Prodávající měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu CZK vůči zahraničním měnám. O změně ceny zboží informuje Prodávající Kupujícího ještě před jeho vyskladněním. V případě nesouhlasu se změnou ceny, je Kupující oprávněn od objednávky bez sankcí odstoupit.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Informace o produktech v internetovém katalogu a cenících Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IV. Platební podmínky

Platbu je možné provést následujícími způsoby:
- platba v hotovosti při odběru zboží v provozovně společnosti DISKUS,
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
- platba předem bankovním převodem,
- platba bankovním převodem ve lhůtě splatnosti faktury.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

V. Dodací podmínky, způsob dopravy

Osobní odběr
Zboží může pro Kupujícího převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti, případně kupující v postavení spotřebitele. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat, tzn.  prokázat se platným osobním dokladem (občanský průkaz či cestovní pas).

Zaslání přepravní službou
Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem) podle přiloženého přepravního listu a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (do 24 hodin) oznámit e-mailem nebo telefonicky Prodávajícímu, a to na základě škodního protokolu, jež sepíše Kupující s dopravcem. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nelze brát zřetel.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

VII. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí, obchodních nabídek, přístupu do zákaznických portálů www.diskus.cz , www.itreklama.cz a www.sportovnisluchatka.cz.
  2. Žádný z poskytnutých osobních údajů nebude jinak zveřejněn, poskytnut třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dopravou či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží.
  3. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů: Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře v zákaznických portálech www.diskus.cz,  www.itreklama.cz a www.sportovnisluchatka.cz, zasláním potřebných údajů e-mailem nebo jejich předáním telefonicky obchodníkovi), uděluje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícímu jako správci, za účelem realizace obchodní transakce, obchodní nabídky zboží, služeb a přístupu do zákaznických portálů. Kupující tímto dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
  4. Platnost souhlasu: Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě uděleného souhlasu a zákonných povinností po dobu 10 let. Údaje získané v rámci registrace pro přístup do zákaznických portálů www.diskus.cz, www.itreklama.cz a www.sportovnisluchatka.cz  jsou shromažďována do doby, než Kupující sám požádá e-mailem o vymazání svých dat z databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží a probíhá kontaktem s obchodníkem (e-mail, telefon) nebo vyplněním registračního formuláře na www.diskus.cz nebo www.itreklama.cz nebo www.sportovnisluchatka.cz .
  5. Odvolání souhlasu: Souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat e-mailem na gdpr@diskus.cz nebo písemně na adrese Prodávajícího (DISKUS, spol. s r. o., Sokolovská 154, 180 00 Praha 8). Po odvolání souhlasu Prodávající zajistí, aby veškeré údaje Kupujícího byly z obchodní databáze a z uživatelského účtu zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány. Tímto není dotčena povinnost Prodávajícího zpracovávat osobní údaje Kupujícího po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
  6. Přístup Kupujícího k údajům: Kupující má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci související se zpracovávání svých osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 
 
© DISKUS, spol.s r.o. - IČO: 41195183, DIČ: CZ41195183