Reklamační řád

Pro případ reklamace vad dodaného zboží, stanoví společnost DISKUS, spol. s r.o. (dále jen prodávající),se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2 - Vinohrady, pro kupujícího, který nakoupil u prodávajícího, následující postup:

I.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího,v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem.

II.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu okamžitě, po provedení prohlídky dodaného zboží, všechnyvady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu vmnožství nebo druhu zboží s údaji v předávacím protokolu (dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím, jenutno podat do 24 hodin zprávu o těchto vadách prodávajícímu, jinak platí, že zboží bylo dodáno vobjednaném množství a druhu.

III.

Pravidla pro reklamaci stanovená v tomto reklamačním řádu platí shodně jak pro reklamaci vad dodanéhozboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávajícípřevzal záruku. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musíkupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti (2 roky od převzetí zboží, s výjimkou zboží svyznačenou záruční dobou nebo dobou použitelnosti či trvanlivosti na obalu), a v případě reklamace vadzboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záručnílhůty.

IV.

Reklamace (RMA - Return Material Authorization) se vyřizuje na základě zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 30 dnů počínající běžet okamžikem příjmu reklamovaného zboží vservisních střediscích prodávajícího.

V.

Kupující může uplatnit reklamaci (RMA) prostřednictvím online reklamačního modulu v zákaznickém účtu
e-shopu v sekci "Reklamace".

VI.

Reklamace zboží se uplatňují v servisních střediscích prodávajícího (aktuální seznam viz www.diskus.cz),není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručnímlistě, dodaným přímo výrobcem či distributorem výrobku.

VII.

Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce, resp. distributora, specifikující reklamační podmínkya servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce/distributora. Kupující se zavazuje jehopodmínky respektovat.

VIII.

Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat:

a) doklad prokazující včasnost uplatnění reklamace - nabývací doklad (doklad o zakoupení zboží),

b) zprávu s jasným popisem závady.

IX.

Nedodá-li kupující reklamované zboží s dokumentací v souladu s body VII. a VIII., vyhrazuje si prodávajícíprávo reklamaci odmítnout. V takovém případě bude zboží vráceno zpět kupujícímu obvyklou přepravníslužbou.

X.

Reklamace datových pásek:

Při reklamaci datových pásek je třeba vyplnit k tomu určený reklamační formulář viz níže, který spolu sreklamovanými páskami zašlete na níže uvedenou adresu reklamačního oddělení.

XI.

Po přijetí reklamovaného zboží je zboží testováno a na základě výsledků je reklamace dále zpracovávána.Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačnímformuláři). V případě, že popis závady v reklamačním formuláři bude nedostatečný, může prodávajícíreklamaci odmítnout. Při zjištění důvodů pro odmítnutí reklamace je kupující ihned vyrozuměn ze strany reklamačního oddělení a reklamace je dále považovaná za neoprávněnou.

XII.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:

- ztráta platného dokladu o zakoupení zboží,
- porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- běžné mechanické poškození zboží, nadměrné mechanické opotřebení,
- úmyslné či nedbalostní poškození zboží,
- poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží,
- pokud bylo zboží poškozeno jakkoli jinak ať už fyzicky či mechanicky a toto poškození nemohloprokazatelně vzniknout řádným užíváním tohoto zboží,
- u CD a DVD média nesmí být patrné znečištění, ani mechanické poškození, nesmí být proveden zápis(ani v případě mechanického poškození z výroby, či výrobní vady),
- poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými amechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
- neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsobnabytí, nebo použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentacinebo všeobecnými zásadami,
- na inkoustové cartridge, u nichž došlo spotřebou kupujícího k hmotnostnímu úbytku většímu než 10%.

XIII.

Pokud je reklamovaným zbožím tiskové médium, je nutné s ním zaslat vzorek tisku, který ukazujereklamovanou vadu. V případě podezření z poškození přístroje neoriginální cartridge, je nutno doložitvyjádření servisního technika, že závada byla způsobena použitím této cartridge, jakož i poslat použitoucartridge, výtisk a znehodnocený díl zařízení.

XIV.

DISKUS, spol. s r.o. neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení proukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodnýmcharakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost adoporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

XV.

Pokud nebude možno řádně uplatněnou reklamaci vyřídit z objektivních důvodů výměnou za jiné zboží,prodávající kupujícímu s ohledem na typ vady buďto vrátí kupní cenu reklamovaného zboží formouvystavení dobropisu nebo kupujícímu poskytne slevu na reklamované zboží formou opravného daňovéhodokladu.Způsob vyřízení reklamace zboží vyplývá z reklamačních podmínek zboží, které jsou stanoveny výrobcem.Prodávající se bude řídit při posouzení vady zboží stanoviskem výrobce.

XVI.

Zboží po provedené opravě v rámci reklamace je zasláno kupujícímu na náklady společnosti DISKUS.Případný osobní odběr je možný po dohodě s RMA oddělením (reklamace@diskus.cz, tel: +420 776 770 201).

XVII.

Není-li možné dodržet stanovenou dobu pro vyřízení reklamace, tj. 30 dnů, je kupující informován ze stranyreklamačního oddělení a je mu navrženo prodloužení reklamačního období, výměna, zápůjčka jiného nebodobropisování ceny zboží.Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů.Tento reklamační řád ruší všechna předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce a nabýváúčinnosti od 1. 10. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozíhoupozornění, přičemž pro řešení konkrétní reklamace je vždy rozhodný reklamační řád ve zněníodsouhlaseném kupujícím ke dni odeslání objednávky. V otázkách neupravených tímto reklamačním řádemse při reklamaci zboží postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanskéhozákoníku.

Jak reklamovat

Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím online reklamačního modulu v zákaznickém účtue-shopu v sekci Reklamace, který je jednoduchým nástrojem pro podání a úspěšné vyřízení reklamace(RMA). Umožňuje efektivní komunikaci s reklamačním oddělením společnosti DISKUS, spol. s r. o.Pro založení nové reklamace prostřednictvím online reklamačního modulu, je potřeba znát VS faktury,dodacího listu, nebo sériové číslo produktu.

Reklamace může obsahovat pouze jeden produkt.

Postup při zadání reklamace

1) www.diskus.cz

2) Přihlášení do uživatelského účtu

3) Odkaz "Reklamace" v menu zákaznického účtu

4) Reklamační formulář

Po průchodu interaktivním reklamačním formulářem získá kupující e-shop číslo reklamace, kterým jepotřeba označit zásilku na obalu. K označení zásilky lze využít volbu "Tisk štítku", který je možné nalepit nabalík. Vytištěný průvodní list reklamace s popisem závady je nutné vložit do balíku s reklamovaným zbožím.Takto zkompletovanou zásilku kupující zašle na adresu reklamačního oddělení:

DISKUS, spol. s r. o.
Areál Green Square
Technická 2523/B1
251 01 Říčany


Stav vyřízení reklamace je následně možné sledovat on-line v seznamu reklamací v zákaznickém účtu vsekci Reklamace. V seznamu reklamací je možné filtrovat reklamace podle data podání, e-shop čísla,názvu, apod. Vyřízené, resp. nevyřízené reklamace jsou odlišeny barevně.

O stavu vyřízení reklamace se může kupující informovat také na tel: +420 227 030 211 nebo e-mailu: reklamace@diskus.cz.

 
 
© DISKUS, spol.s r.o. - IČO: 41195183, DIČ: CZ41195183